Visió pedagògica

 A Krisolets Contacontes pensem que l’etapa 0 a 6 anys és una de les més importants de la vida de les persones.

Durant aquesta etapa, els infants necessiten estar acompanyats d’adults que els acullin amb afecte i respete i els ofereixin espais i jocs que ajudin a enriquir-los com a persones i que els preparin per construir un món millor.

Tant important és l’actitud que adoptem com a adults, com el vocabulari que fem servir quan ens adrecem als infants, com les propostes que els oferim.

krisolets-contacontes-vincle-afectiu

Cal observar les necessitats de cada infant i combinar estones tranquil·les on puguem desenvolupar un vincle afectiu més fort com ara estones d’esbarjo on el “no” hi tingui poca cabuda.

Com més observem els infants, més ens adonem que els demanem créixer massa aviat. Tenen tantes coses per aprendre abans d’entrar al món adult!

krisolets-contacontes-figures

Estem molt d’acord amb Freya Jaffke quan escriu:

El joc o la forma que té cada infant de jugar es manifestarà més endavant en la manera com aquest s’integrarà a la vida.”

El joc es basa en els impulsos que sorgeixen del seu interior, de la seva imaginació que pot ser estimulada a través de contes, joguines poc mecanitzades i sobretot temps per desenvolupar aquesta fantasia creativa que tant necessària és en l’actualitat.
krisolets-contacontes-taller-llum

A la nostra web i especialment al nostre blog trobareu informació sobre el nostre projecte de contacontes i tallers infantils, on hi trobareu impregnat l’univers pedagògic que us hem descrit.

Tal i com versa el preàmbul de la constitució de la UNESCO:

“És a la ment dels homes on neixen les guerres. És per tant a la ment dels homes on s’han d’edificar els fonaments de la pau per accedir a la cultura de la pau. Correspon als nens d’avui fer una rotllana al voltant de la Terra per construir un món on regni la Pau.”

krisolets-contacontes-nene-taula-llum

L’educació com una llavor

A Krisolets veiem l’educació com una llavor que posem en tot allò que fem. Tant el contingut com el missatge dels nostres contacontes i tallers, l’amor  posat en la creació d’un espai de joc i aprenentatge càlid,

Però què vol dir pedagogia i quin n’és l’orgien? La paraula pedagogia prové del grec paidion “nen” i agogos “guia” i significa disciplina que té com a objectiu l’educació amb la intenció d’ensenyar.

Rosa Sensat: els principis pedag